Selecteer een pagina

ANBI publicatiegegevens

De Evangelische gemeente Hoogvliet heeft een ANBI- status.
Dat betekent dat uw giften t.b.v. deze gemeente fiscaal aftrekbaar zijn.
Om aan deze ANBI- status te voldoen, zijn wij verplicht om onderstaande gegevens te delen op onze website.

Algemeen
Volgens de statuten draagt het kerkgenootschap de naam: Evangelische Gemeente Hoogvliet.
Het RSIN dan wel het fiscaal nummer is: 8186.60.648
Website adres: www.eghoogvliet.nl
Postadres: Nijverheidstraat 21B 3214CL Zuidland
Bezoekadres: Mosoelstraat 20 3193EL Hoogvliet Rotterdam
De bestuurssamenstelling: voorganger, oudsten(2x), diakenen(2x) waaronder de voorzitter
Inkomsten worden verkregen door giften, collecten en schenkingen. Alle inkomsten komen ten goede aan ons voorgestelde doel om het Evangelie in Woord en Daad uit te dragen.
Beloningsbeleid: Ieder voert zijn taken onbezoldigd uit, voor evt. gemaakte onkosten is er een onkostenvergoeding.

Beleidsplan Algemeen
De geloofsbasis van de Evangelische gemeente Hoogvliet is de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. Die basis berust op de Bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God; de gezaghebbende regel voor geloof, leer en leven.

Als opdracht ziet de Evangelische gemeente Hoogvliet om het Evangelie van de Heer Jezus Christus uit te dragen en het bieden van een geestelijk huis voor hen die zich kunnen conformeren aan haar geloofsbasis en manier van geloofsbeleving.

Hoofdlijnen Beleidsplan en uitvoering d.m.v. activiteiten
1. Eén van de belangrijkste aspecten als kerk zijn onze gezamenlijke diensten, met Gods aanwezigheid gevuld en voeding te ontvangen vanuit de Bijbel. Daar waar we samen eenparig bidden en aanbidden.
2. Het begeleiden van bezoekers en gemeenteleden om ze te laten groeien in hun relatie met God door Jezus Christus. We doen dit d.m.v. Bijbels onderwijs.
3. Wij geloven dat zowel persoonlijk als gezamenlijk gebed absoluut noodzakelijk is. Wij stimuleren het gebedsleven van bezoekers en gemeenteleden door gebeds en worship avonden te organiseren.
4. Wij zijn een kerk met duidelijk pastorale zorg.
5. Wij zijn een kerk die gelooft in de Gaven van de Geest. Ze dienen een deel te zijn van de kerk tot aan de Wederkomst van Christus.
6. Wij zijn een kerk die ernaar streeft om de gelovigen toe te rusten. Toegerust te worden om te kunnen functioneren als vitaal onderdeel van het Lichaam van Christus.
7. Belangrijk vinden wij het vormen van een hechte geloofsgemeenschap waarin activiteiten en onderlinge relaties herkenbare factoren zijn. Samen werken, gastvrijheid, betrokkenheid en ( geestelijke ) hulpverlening vervullen hierin een belangrijke rol.
8. Wij vinden het belangrijk om contact te houden met gemeenteleden, die door ouderdom of langdurig ziek zijn niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten en de zondagdiensten.
9. Wij zijn een kerk die de gelovigen in diverse vormen voor Evangelisatie en Zending probeert te activeren. Evangelisatie/ Zending moet een hartzaak zijn.
10. Wij zijn een kerk die het jongerenwerk hoog in het vaandel heeft. Jongeren te omarmen, waarvan het leven gebouwd is op de principes van het Woord en die gepassioneerd zijn in hun relatie met God en actief zich inzetten voor de gemeenschap.
11. Wij zoeken actief naar sociale behoeften bij mensen binnen en buiten de kerkmuren en daarop uit naastenliefde actie ondernemen.
12. Wij zoeken naar samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde kerken om elkaar te vinden en te versterken.

Om de gegevens van voorgaande jaren in te zien klikt u op deze Google Drive link