Missie en visie

MISSIE

De gemeente erkent en aanvaardt als haar opdracht van de Heer Jezus Christus om:

 • overal het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen;
 • hen, die de Heer Jezus Christus aanvaard hebben, op de belijdenis van hun geloof te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • de leden, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Heer Jezus Christus bevolen heeft.

VISIE

Fundament:

 • De gemeente heeft als fundament: de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. De gemeente aanvaardt de Bijbel als  het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

De gemeente voert haar missie uit door:

 • haar leden en bezoekers op te bouwen in het geloof dat God in de gemeente Zijn koninklijke heerschappij wil oprichten en hen te bemoedigen, zonodig te vermanen, opdat zowel in het persoonlijke als in het gemeenschappelijke leven het heil van God beleefd wordt;
 • prediking van het evangelie van de Heer Jezus Christus, aan alle mensen, overal en altijd waar de gelegenheid zich voordoet, opdat zij zich bekeren en behouden worden;
 • de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus door de onderlinge gemeenschap te bevorderen, door middel van het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en vormen van onderwijs, in groter zowel als kleiner verband;
 • het geven van aandacht aan de geestelijke en materiële noden van leden, zustergemeenten en de wereld om haar heen en daarin ook verantwoording te dragen.
 • de ondersteuning van zendingsprojecten in binnen- en buitenland.
 • alle andere wettige middelen

BELEIDSPLAN

Doelstellingen voor komend jaar

 • het steunen van de zendingsdoelen voortzetten
 • opbouwen van een reserve voor huur van een samenkomstgebouw (vanwege onzekere toekomst huidige huurlocatie)
 • investering voorbereiden ten behoeve van uitbreiding jeugdwerk, vervanging van in de dienst gebruikte apparatuur en uitgaven met betrekking tot diaconie als hieraan in de gemeente behoefte ontstaat

“Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.”

Spreuken 4:23 (NBV)

Elke zondag is er dienst om 10:30

Mail ons

info@eghoogvliet.nl